Disclaimer

De informatie op de website van Stichting Psychosociaal Welzijn wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden in de informatie zitten. Stichting Psychosociaal Welzijn spant zich in om haar website up-to-date te houden. Mocht u toch iets tegenkomen dat onjuist of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dit laat weten. Geef daarbij alstublieft aan waar u de informatie op de website leest. We zullen dit dan zo snel mogelijk bekijken. Stuur uw reactie per e-mail naar ons toe. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Stichting Psychosociaal Welzijn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van deze website en/of voor de gevolgen van het gebruik ervan.

De informatie op de website van Stichting Psychosociaal Welzijn wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Op de inhoud van de webpagina’s van Stichting Psychosociaal Welzijn en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de stichting. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Psychosociaal Welzijn.