black android smartphone on top of white book

Privacy

Privacy statement van Stichting Psychosociaal Welzijn versie 18 januari 2022
Rudonk 5C, 4824 AJ te Breda

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) komt dus in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) met als doel het nog beter beschermen van persoonlijke gegevens.
Bij het aangaan en volgen van training of therapie is het belangrijk dat uw privacy wordt gewaarborgd. Hier zijn richtlijnen voor opgesteld waar (de therapeut van) Stichting Psychosociaal Welzijn zich aan houdt.

GEGEVENS VIA DEZE WEBSITE
De stichting gaat zorgvuldig om met de informatie die zij via het contact- of aanmeldformulier op haar website ontvangt en geeft daarvan niets door aan andere partijen. Door het invoeren van deze contactinformatie gaat u er mee akkoord dat deze persoonlijke gegevens worden opgenomen/overgenomen in ons gegevensbestand. Stichting Psychosociaal Welzijn maakt hiervoor gebruik van Mijn Diad, een professioneel een digitaal dossier en administratiesysteem in de cloud voorzien van een inlog met twee-staps verificatie. Deze leverancier is (net als wij) gehouden aan strikte AVG eisen.De gegevens die de stichting van u ontvang ten behoeve van aanmelding voor een nieuwsbrief wordt uitsluitend voor dit doel gebruikt..

PRIVACYVERKLARING
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelende therapeut, een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand, gespreksverslagen, resultaten van vragenlijsten, de gekozen interventiemethodieken en/of behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die uw therapeut, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener,  bijvoorbeeld bij de huisarts. Uw behandelende therapeut doet haar uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat zij zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke/medische gegevens en er voor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Uw behandelende therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Zij houdt zich aan een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Minderjarigen:
Voor een aanmelding van een kind tot 16 jaar is het voor ons noodzakelijk dat beide gezaghebbende ouders toestemming geven voor deze aanmelding. Indien ouders gescheiden zijn en wél beiden het ouderlijk gezag over hun kind hebben zullen we daarom schriftelijke toestemming van beide ouders vragen. Ook al meldt één van de ouders het kind aan, de andere ouder dient hiervoor dus ook toestemming te geven. Deze andere ouder heeft ook recht op informatie omtrent de behandeling.
Kinderen tussen de 12 en 16 jaar hebben recht op geheimhouding van de therapeut. Enkel wanneer dit in het belang van het kind is, zal de therapeut deze geheimhouding (na overleg met het kind) doorbreken.
Jongeren vanaf 16 jaar hebben het recht om zich zelf aan te melden voor psychologische hulpverlening. Ook hebben zij het recht op geheimhouding van de therapeut. Hier geldt hetzelfde als hierboven: alleen indien de therapeut dit noodzakelijk acht zal deze, na overleg met de jongere, in het belang van de jongere de geheimhouding kunnen doorbreken.
Onze psychosociaal therapeut streeft er overigens wel naar om ouders zoveel mogelijk te betrekken bij de behandeling van hun kind.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens haar afwezigheid
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Hoe wordt u als cliënt geïnformeerd:
De behandelend therapeut informeert de cliënten mondeling over de dossierplicht tijdens de intake.
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie zodat de  administrateur, een factuur kan opstellen.
Indien de stichting of haar therapeut vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal/zullen zij  u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
De  gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE FACTUREN
Op de factuur die u ontvangt staan alleen de hoognodige gegevens:

  • Naam, adres en woonplaats
  • Datum van de behandeling / training / overige werkzaamheden
  • Korte omschrijving zoals bijvoorbeeld ‘psychosociaal consult’
  • De kosten

Vrijwilligers

  • Onze vrijwilligers hebben een geheimhoudingsplicht. Deze ligt ondertekend op kantoor van de Stichting ter inzage. Uiteraard hebben zij ook kennisgenomen van de algemene voorwaarden en het privacy statement van de stichting en zullen zij zich daarnaar gedragen.